ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
13 สิงหาคม 2564
การออกหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2564
13 สิงหาคม 2564
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
13 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 สิงหาคม 2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
13 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13 สิงหาคม 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
11 สิงหาคม 2564
แจ้งการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยในรูปแบบของการลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
18 มิถุนายน 2564
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CPNREIT
16 มิถุนายน 2564
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
01 มิถุนายน 2564
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
17 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
14 พฤษภาคม 2564
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
14 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)