คณะผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • MSc Investment Management, City University, London, UK
 • MA International Financial Analysis, University of Newcastle upon Tyne, UK
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าฝ่ายงาน บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2562 - 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2558 - 2562 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556 ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2551 ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • MSc Accounting and Finance, Leicester University, UK
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ปี 2554- 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปี 2563 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ปี 2561 – 2563 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ปี 2556 – 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีกองทุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 – 2556 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)