ข้อมูลทั่วไป

กองทรัสต์ CPNREIT จัดตั้งขึ้นจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และหน่วยทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน CPNREIT มีการลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้า 5 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช พื้นที่ใช้สอยรวม 751,700 ตร.ม. อาคารสำนักงาน 4 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และทาวเวอร์ บี เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ พื้นที่ใช้สอยรวม 176,826 ตร.ม. และโรงแรม 1 แห่ง คือ โรงแรมฮิลตัน พัทยา จำนวนห้องพัก 302 ห้อง
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(“กองทรัสต์ CPNREIT” หรือ “CPNREIT”)
ชื่อย่อ
CPNREIT
ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (“บริษัทฯ”)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND”)
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)
ผู้เช่าช่วง (ผู้บริหารโรงแรม)
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำกัด (“ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล”)
ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”)
อายุกองทรัสต์
ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์ (สิทธิการเช่าที่มีอายุคงเหลือสูงสุด จะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2638)
ลักษณะกองทรัสต์
ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์
ทุนที่ชำระแล้ว
30,919,642,966.80 บาท