ข้อมูลทั่วไป

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) เกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดย CPNREIT รับโอนทรัพย์สินมาจาก CPNRF ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 4 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และอาคารสำนักงาน 2 แห่ง คือ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์เอ และทาวเวอร์บี พร้อมทั้งลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา และโรงแรมฮิลตัน พัทยา มูลค่ารวม 11,908 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน และหน่วยทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา
เดือนมีนาคม 2563 CPNREIT ได้ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมบางส่วนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562 ได้แก่ อาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และอาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ (“GLANDRT”) และแต่งตั้งบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามลำดับ อีกทั้งดำเนินการจดทะเบียนสัญญาสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ระยะเวลาเช่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2568 - 15 สิงหาคม 2598 โดย CPNREIT จะทำการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระค่าเช่าในปี 2568 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ/หรือการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 CPNREIT ได้เพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวน 6,577.8 ล้านบาท โดยนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนในเซ็นทรัล มารีนา และเซ็นทรัล ลำปาง ในมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,672 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วน สำหรับการลงทุนในเซ็นทรัล สุราษฏร์ธานี และเซ็นทรัล อุบล ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนเมื่อสภาวะการลงทุนในตลาดทุนเอื้ออำนวยต่อการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อให้มีการลงทุนครบถ้วนตามมติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(“กองทรัสต์ CPNREIT” หรือ “CPNREIT”)
ชื่อย่อ
CPNREIT
ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (“บริษัทฯ”)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND”)
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)
ผู้เช่าช่วง (ผู้บริหารโรงแรม)
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำกัด (“ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล”)
ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”)
อายุกองทรัสต์
ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์ (สิทธิการเช่าที่มีอายุคงเหลือสูงสุด จะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2638)
ลักษณะกองทรัสต์
ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์
ทุนที่ชำระแล้ว
30,253,751,750.60 บาท