กลยุทธ์การลงทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
CPNREIT มุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า อาทิ ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม และเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นทรัพย์สินหลัก
CPNREIT มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซื้อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยจะนำทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและบริการ หรือรายได้อื่นใดในทำนองเดียวกัน
ตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
อีกทั้ง CPNREIT มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

กลยุทธ์เพื่อการเติบโต
1. การเติบโตแบบ Organic Growth
ผู้จัดการกองทรัสต์ทำงานร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างการเติบโตแบบ Organic Growth อย่างมีเสถียรภาพได้ดังนี้
 • การพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าเพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู่ (retention rate) ของผู้เช่า เป็นการช่วยลดระดับพื้นที่ว่างและลดการหยุดชะงักของรายได้ค่าเช่าและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการหาผู้เช่าพื้นที่รายใหม่
 • การรักษาความสมดุลของโครงสร้างรายได้ค่าเช่าระหว่างค่าเช่าแบบคงที่ที่มีการกำหนดอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าเช่าตามส่วนแบ่งของยอดขายที่มีการกำหนดค่าเช่าชั้นต่ำ เพื่อรองรับประโยชน์ที่เกิดจากยอดขายของร้านค้าเพิ่มมากขึ้นและป้องกันความเสี่ยงจากยอดขายของร้านค้าที่ลดลง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพย์สิน
การบริหารจัดการสินทรัพย์เชิงรุกสามารถเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์และมูลค่าของสินทรัพย์ได้ดังนี้
 • การปรับสัดส่วนประเภทร้านค้า (Tenant mix) และจัดพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อมอบประสบการณ์การค้าปลีกที่ยอดเยี่ยม
 • ความหลากหลายของฐานผู้เช่าเพื่อรองรับความผันผวนของการค้าขายได้อย่างสมดุล และป้องกันการแข่งขันอย่างรุนแรงระหว่างผู้เช่าที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ให้เช่าและการใช้พื้นที่ส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงศูนย์การค้าเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ
 • การบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
3. การเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ผู้จัดการกองทรัสต์ทำงานร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ CPNREIT
ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดตามและพิจารณาโอกาสในการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติม โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราการเช่าพื้นที่ คุณภาพของผู้เช่า ทำเลที่ตั้ง ศักยภาพในการสร้างมูลค่า รวมถึงลักษณะที่ดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคของสินทรัพย์ และระบบการดูและและรักษาสิ่งแวดล้อม
CPNREIT มีนโยบายการลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการสร้างรายได้และการเติบโต และนำเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวไปลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีกว่า
4. การบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสม
ผู้จัดการกองทรัสต์จะพยายามปรับโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุนของ CPNREIT ให้เหมาะสมที่สุดตามวงเงินกู้ยืมที่กำหนดไว้ และจะผสมผสานการจัดหาเงินทั้งจากเงินกู้ยืมและเงินทุนเพื่อลงทุนและปรับปรุงทรัพย์สิน โดยดําเนินการตามกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
 • กลยุทธ์การบริหารสภาพคล่อง
 • กลยุทธ์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมที่สุด
 • กลยุทธ์การกระจายหนี้
 • กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก