การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

เอกสารจองซื้อหน่วยทรัสต์ CPNREIT (สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT)
เอกสารจองซื้อหน่วยทรัสต์ CPNREIT (สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT)
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุน (CPNREIT)
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ (CPNREIT)
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ (CPNREIT)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ (CPNRF)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ (CPNRF)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ (CPNRF)
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (CPNRF)
เอกสารนำเสนอ (CPNRF)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2556 (CPNRF)
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (CPNRF)
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (CPNRF)
เอกสารโฆษณาเสนอขายหน่วยลงทุน (CPNRF)
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (CPNRF)