แบบ 56- REIT

แบบ 56-REIT ประจำปี 2564
แบบ 56-REIT ประจำปี 2563
แบบ 56-REIT ประจำปี 2562
แบบ 56-REIT ประจำปี 2561
แบบ 56-REIT ประจำปี 2560