ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

ติดต่อ

ชั้น 31 ดิ ออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

+66 (0) 2-667-5555 ต่อ 1660

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ir_cpnreit@centralpattana.co.th

ฝ่ายกรรมการอิสระ : idcpnreit@centralpattana.co.th

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับควบคุม : Compliancecpnreit@centralpattana.co.th