ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

ติดต่อ

ชั้น 31 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

+66 (0) 2-667-5555 ต่อ 1660

นักลงทุนสัมพันธ์ : ir_cpnreit@centralpattana.co.th

กรรมการอิสระ : idcpnreit@centralpattana.co.th

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับควบคุม : Compliancecpnreit@centralpattana.co.th

ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

+66 2949 1500

เว็บไซต์ : www.scbam.com