โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ 21 มี.ค. 2565 ประเภท: XM

ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 ลำดับแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ
1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 661,697,175 25.77
2. สำนักงานประกันสังคม 132,540,000 5.16
3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด . 115,892,862 4.51
4. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 74,511,300 2.90
5. ธนาคาร ออมสิน 64,072,393 2.50
6. Deutsche Bank AG Singapore PWM 62,224,741 2.42
7. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 61,607,610 2.40
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 59,723,800 2.33
9. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 53,857,378 2.10
10. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 27,373,905 1.07