ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
09 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
07 พฤศจิกายน 2565
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
07 พฤศจิกายน 2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
07 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
07 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
07 พฤศจิกายน 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
04 พฤศจิกายน 2565
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
08 สิงหาคม 2565
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
08 สิงหาคม 2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
08 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
08 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
08 สิงหาคม 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
04 สิงหาคม 2565
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
07 มิถุนายน 2565
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CPNREIT
06 มิถุนายน 2565
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท