ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
08 สิงหาคม 2565
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
08 สิงหาคม 2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
08 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
08 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
08 สิงหาคม 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
04 สิงหาคม 2565
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
07 มิถุนายน 2565
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CPNREIT
06 มิถุนายน 2565
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
17 พฤษภาคม 2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (แก้หัวข้อ)
09 พฤษภาคม 2565
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
09 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
09 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
09 พฤษภาคม 2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
09 พฤษภาคม 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2565
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบของเงินลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท