โครงสร้างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ตามโครงสร้าง ดังนี้