โครงสร้างการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรตามโครงสร้างดังนี้