การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน

ปี รอบผลประกอบการ เงินปันผล
(บาทต่อหน่วย)
เงินลดทุน
(บาทต่อหน่วย)
เงินจ่ายรวม
(บาทต่อหน่วย)
วันที่จ่ายเงิน วันขึ้นเครื่องหมาย
(X-Date)
2565 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 0.3000 - 0.3000 02 ธ.ค. 65 16 พ.ย. 65
  1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 0.2800 - 0.2800 02 ก.ย. 65 17 ส.ค. 65
  1 ม.ค. - 31 มี.ค. 0.1814 0.0555 0.2369 06 มิ.ย. 65 18 พ.ค. 65
2564 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 0.0552 0.1609 0.2161 17 มี.ค. 65 01 มี.ค. 65
  1 ก.ค. - 30 ก.ย. - 0.0840 0.0840 02 ธ.ค. 64 17 พ.ย. 64
  1 เม.ย. - 30 มิ.ย. - 0.1025 0.1025 10 ก.ย. 64 24 ส.ค. 64
  1 ม.ค. - 31 มี.ค. - 0.2006 0.2006 10 มิ.ย. 64 24 พ.ค. 64
2563 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. - 0.2612 0.2612 05 มี.ค. 64 19 ก.พ. 64
  1 ก.ค. - 30 ก.ย. - 0.2100 0.2100 08 ธ.ค. 63 23 พ.ย. 63
  1 เม.ย. - 30 มิ.ย. - - - - -
  1 ม.ค. - 31 มี.ค. 0.2707 - 0.2707 10 มิ.ย. 63 25 พ.ค. 63
2562 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 0.4060 - 0.4060 20 มี.ค. 63 21 ก.พ. 63
  1 ก.ค. - 30 ก.ย. 0.4060 - 0.4060 06 ธ.ค. 62 08 พ.ย. 62
  1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 0.4055 - 0.4055 06 ก.ย. 62 08 ส.ค. 62
  1 ม.ค. - 31 มี.ค. 0.4055 - 0.4055 11 มิ.ย. 62 14 พ.ค. 62
2561 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 0.4163 - 0.4163 25 มี.ค. 62 26 ก.พ. 62
  1 ก.ค. - 30 ก.ย. 0.4157 - 0.4157 04 ธ.ค. 61 06 พ.ย. 61
  1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 0.4055 - 0.4055 06 ก.ย. 61 09 ส.ค. 61
  1 ม.ค. - 31 มี.ค. 0.3795 - 0.3795 06 มิ.ย. 61 10 พ.ค. 61
2560 29 พ.ย. - 31 ธ.ค.  - 0.2879 0.2879 22 มี.ค. 61 23 ก.พ. 61