โครงสร้างของกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) มีลักษณะเป็น “กองทรัพย์สิน” ที่ถือกรรมสิทธิ์โดยทรัสตี (Trustee) ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยผู้ก่อตั้งกองทรัสต์ คือ ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึ่งจะเป็นผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์และนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยทรัสต์มาให้กับทรัสตีที่ตนเองไว้วางใจ เพื่อจัดตั้ง REIT โดยสัญญาก่อตั้งทรัสต์จะแบ่งหน้าที่ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารจัดการกองทรัสต์และทรัสตีเป็นผู้กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์และเก็บรักษาทรัพย์สิน (ที่มา: https://classic.set.or.th/en/products/listing2/set_pfundreits_p1.html)

CPNREIT โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสตี และมีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์ได้ทำสัญญาแต่งตั้งและว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือจะทำสัญญาแต่งตั้งและว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ทำหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิมและทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 1) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2) บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ หรือ “GLAND” 3) บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด หรือ “สเตอร์ลิง” และผู้เช่าช่วง คือ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำกัด มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยเซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นในผู้จัดการกองทรัสต์ร้อยละ 99.99 และกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นในบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำกัด ร้อยละ 99.99 นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ถือหุ้นใน GLAND ร้อยละ 67.53 โดยที่ GLAND ถือหุ้นในสเตอร์ลิง ร้อยละ 99.99