เงินกู้ยืมและหุ้นกู้

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565

เงินกู้ยืม

ผู้ให้กู้ เงินกู้ยืม (ล้านบาท) ปีที่ครบกำหนด
สถาบันการเงินกลุ่มที 1 4,638  
วงเงิน ก 2,538 2569
วงเงิน ข 2,100 2566
สถาบันการเงินกลุ่มที่ 2 641  
วงเงิน ก3 282 2569
วงเงิน ข 313 2566
เงินกู้ยืมรวม 5,279  

หุ้นกู้ระยะยาว

ThaiBMA Symbol นักลงทุน วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่า
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้
(ปี)
อันดับเครดิต โดยทริสเรทติ้ง
CPNREIT288A II/HNW 17 ส.ค. 61 17 ส.ค. 71 7,390 3.80% 10 AA
CPNREIT232A II/HNW 8 ก.พ. 62 8 ก.พ. 66 1,795 3.30% 4 AA
CPNREIT243A PP10 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 67 2,000 1.50% 3 AA
CPNREIT263A PP10 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 69 1,500 2.13% 5 AA
CPNREIT268A II/HNW 13 ส.ค. 64 13 ส.ค. 69 1,650 1.65% 5 AA
CPNREIT318A II/HNW 13 ส.ค. 64 13 ส.ค. 74 1,000 2.96% 10 AA
CPNREIT272A II/HNW 28 ก.พ. 65 28 ก.พ. 70 2,000 2.40% 5 AA
หุ้นกู้รวม       17,335