ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
โครงการอสังหาริมทรัพย์
1. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ศูนย์การค้า 7 แห่ง ได้แก่
  • เซ็นทรัล พระราม 2
  • เซ็นทรัล พระราม 3
  • เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
  • เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  • เซ็นทรัล พัทยา
  • เซ็นทรัล ลำปาง
  • เซ็นทรัล มารีนา

อาคารสำนักงาน 2 อาคาร ได้แก่

  • ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์เอ
  • ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์บี
2. บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
อาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
3. บริษัท สเตอร์ลิง อีควตี้ จำกัด
อาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดย CPNREIT ให้เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (ลักษณะเป็นการเช่าเหมา) แก่บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำกัด เพื่อนำไปจัดหาประโยชน์ โดยแต่งตั้งให้กลุ่มฮิลตันทำหน้าที่บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

1
ได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ตามสัญญาการจ้างที่ทำขึ้นระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
2
ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในแต่ละวันให้อยู่ใน สภาพที่ดี และพร้อมที่จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา
3
จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่่นที่เกี่่ยวข้อง
4
ปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่อื่นที่ระบุุตามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
5
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือปฏิบัติหน้าที่อื่่นใดตามที่บริษัทจัดการมอบหมาย

ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัลพัฒนา

เซ็นทรัลพัฒนา ได้เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทฯ บริหาร ศูนย์การค้าชั้นนำถึง 37 แห่ง อาคารสำนักงาน 7 แห่ง โรงแรม 3 แห่ง และโครงการที่พักอาศัยอีก 4 แห่ง โดยมีพื้นที่ให้เช่าภายใต้การดูแลรวมทั้งหมดกว่า 1.7 ล้าน ตร.ม. เซ็นทรัลพัฒนา จึงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก
เซ็นทรัลพัฒนา มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาศูนย์การค้าของบริษัทในพื้นที่ ที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายต่อไปในการขยายไปสู่ประเทศ เพื่อนบ้านโดยใช้ความชำนาญในการบริหารและจัดการกิจการศูนย์การค้าที่มีอยู่เป็นทุน
ปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนา ประกอบธุรกิจ พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และโครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Collaboration and Co-Creation) เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าอยู่ตลอด และการลงทุนและทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.centralpattana.co.th/th/about-us/company-profile

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND

GLAND เดิมชื่อบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “มีเดียส์” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ นับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และจำหน่ายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน์ และได้ย้ายเข้าสู่หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ต่อมาในปี 2561 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้น GLAND ในสัดส่วนร้อยละ 67.5 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLAND
ปัจจุบัน GLAND ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการที่พักอาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว อาคารชุดพักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกเพื่อขายและให้เช่า รวมไปถึงการให้บริการบริหารโครงการ

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด หรือ สเตอร์ลิง

บริษัท สเตอร์ลิง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 โดยมี GLAND ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของสเตอร์ลิง ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก ปัจจุบัน สเตอร์ลิงบริหารโครงการอาคารสำนักงานให้เช่ายูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า The Shoppes @ Unilever House
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.grandcanalland.com/about.php

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท
0107537002443
วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชน
19 กรกฎาคม 2537
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,244,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,488,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โทรศัพท์
0-2667-5555
โทรสาร
0-2664-5593
เว็บไซต์
www.centralpattana.co.th

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND”)
ที่ตั้งของบริษัท
33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท
0107538000118
วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชน
3 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน 6,535,484,202 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,499,829,661 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,499,829,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
0-2246-2323
หมายเลขโทรสาร
0-2247-1082
เว็บไซต์
www.grandcanalland.com

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)

ชื่อบริษัท
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)
ที่ตั้งของบริษัท
33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท
0105539047078
วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชน
22 เมษายน 2539
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
0-2354-2301-4
หมายเลขโทรสาร
0-2354-2300