หน้าที่ความรับผิดชอบ

All CPNREIT retail properties are managed by Central Pattana Public Company Limited (CPN), the largest retail developer in Thailand with over 30 years of experience. As of 2017, CPN manages 32 shopping malls and 7 office buildings. The company is the leader in retail development and management sector with the biggest share of Bangkok’s retail market.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี้

1
ได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ตามสัญญาการจ้างที่ทำขึ้นระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
2
ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในแต่ละวันให้อยู่ใน สภาพที่ดี และพร้อมที่จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา
3
จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่่นที่เกี่่ยวข้อง
4
ปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่อื่นที่ระบุุตามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
5
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือปฏิบัติหน้าที่อื่่นใดตามที่บริษัทจัดการมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002443
วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชน 19 กรกฎาคม 2537
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,244,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,488,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โทรศัพท์ 0-2667-5555
โทรสาร 0-2664-5593
เว็บไซต์ www.centralpattana.co.th
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สามารถศึกษารายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือโครงสร้างองค์กรของเซ็นทรัลพัฒนา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปีของเซ็นทรัลพัฒนา ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND”)
ที่ตั้งของบริษัท 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0107538000118
วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชน 3 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 6,535,484,202 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,499,829,661 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,499,829,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2246-2323
หมายเลขโทรสาร 0-2247-1082
เว็บไซต์ www.grandcanalland.com
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สามารถศึกษารายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือโครงสร้างองค์กรของ GLAND และสเตอร์ลิง และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปีของ GLAND ที่เว็บไซต์ www.grandcanalland.com

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)

ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)
ที่ตั้งของบริษัท 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105539047078
วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชน 22 เมษายน 2539
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-2301-4
หมายเลขโทรสาร 0-2354-2300