การเพิ่มเงินทุนของ CPNRF

การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
แจ้งเพิ่มเติมสถานที่และเวลาประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNRF ดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNRF (ระหว่างกาล) และรายละเอียดการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNRF (ระหว่างกาล) และรายละเอียดการเพิ่มทุน (แก้ไขอัตราการจ่ายเงินปันผลและเพิ่มเติมข้อมูล) ดาวน์โหลด
รายละเอียดการเพิ่มทุน (แก้ไขอัตราและกำหนดจำนวนหน่วยที่ออก) ดาวน์โหลด