การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เลือกปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการจัดส่งเอกสารแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR-Code ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR-Code ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ CPNREIT ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลทรัสตีที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และการลงมติ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด