การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เลือกปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ดาวน์โหลด