คณะกรรมการบริษัท


วันแต่งตั้ง
 • แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขา Management and Human Relations, Abilene Christian University, USA
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปี 2559 - 2561 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 กรมสรรพากร
 • ปี 2558 - 2559 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 กรมสรรพากร
 • ปี 2557 - 2558 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 กรมสรรพากร
 • ปี 2556 - 2557 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 กรมสรรพากร
 • ปี 2556 นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
วันแต่งตั้ง
 • แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า New Jersey Institute of Technology, USA
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน Partner, บริษัท คาสเซิลพาร์ทเนอร์ จำกัด
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน Partner, PPK Partners Limited
 • ปี 2560 - 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ปี 2547 - 2551 กรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดทุน (Corporate Finance & Capital Market, บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน))
 • ปี 2544 - 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกโก้แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • ปี 2539 - 2543 Chief Representative, HSBC Investment Bank Asia, Bangkok
วันแต่งตั้ง
 • แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2541 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันแต่งตั้ง
 • แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2558 เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันแต่งตั้ง
 • แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana - Champaign
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2549 - 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2549 ผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด