หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของทรัสตี
การกำหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน และสอดคล้องตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และเป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
จัดเตรียมแผนงบประมาณประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและทรัสตีเพื่อพิจารณา
ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
จัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของกองทรัสต์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์