คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors of CPN REIT Management Company Limited is composed of experienced in retail real estate industry and financial.

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำางาน
 • ปี 2558 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 – 2557 Chief Executive & Head of International Banking, The Royal Bank of Scotland
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปี 2554 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ ก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ ก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปี 2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)