ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ

Operated under the SEC license, CPNREIT Management Company Limited is run by high caliber professionals with expertise and experience in retail asset investment and management.
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน

10 ล้านบาท

ติดต่อ

ชั้น 31 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนน พระรามที่1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพ 10330

+66 (0) 2-667-5555 ต่อ 1660

+66 (0) 2-667-5590