ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
15 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พฤษภาคม 2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
15 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2563
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
17 เมษายน 2563
การเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
31 มีนาคม 2563
แจ้งการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
31 มีนาคม 2563
แจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท และการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี
27 มีนาคม 2563
แนวทางการการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19
23 มีนาคม 2563
แจ้งการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวของศูนย์การค้าบางแห่งภายใต้การบริหารของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
13 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนระยะเวลาการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (แก้ไข Template)
13 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนระยะเวลาการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
12 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนระยะเวลาการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
10 มีนาคม 2563
แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายและการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อ
09 มีนาคม 2563
แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ การเผยแพร่เอกสารการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (เพิ่มเติม)