ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
31 มีนาคม 2563
แจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท และการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี
27 มีนาคม 2563
แนวทางการการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19
23 มีนาคม 2563
แจ้งการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวของศูนย์การค้าบางแห่งภายใต้การบริหารของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
13 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนระยะเวลาการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (แก้ไข Template)
13 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนระยะเวลาการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
12 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนระยะเวลาการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
10 มีนาคม 2563
แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายและการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อ
09 มีนาคม 2563
แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ การเผยแพร่เอกสารการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (เพิ่มเติม)
06 มีนาคม 2563
แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ การเผยแพร่เอกสารการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
05 มีนาคม 2563
แจ้งรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
02 มีนาคม 2563
แจ้งการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
28 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหัวข้อ)
25 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (แก้ไข)
24 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)