ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
06 มีนาคม 2563
แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ การเผยแพร่เอกสารการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
05 มีนาคม 2563
แจ้งรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
02 มีนาคม 2563
แจ้งการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
28 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหัวข้อ)
25 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (แก้ไข)
24 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)
24 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดทรัพย์สิน
24 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
24 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
24 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (สอบทานแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
21 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งข้อมูลอัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และช่วงราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เบื้องต้น สำหรับการเพิ่มทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
21 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อ (เพิ่มเติม)
21 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563