ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
16 มีนาคม 2564
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CPNREIT
15 มีนาคม 2564
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
01 มีนาคม 2564
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ CPNREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
24 กุมภาพันธ์ 2564
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป, ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม, ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของ GLANDRT (F53-5)
19 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)
19 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
19 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
19 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
19 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
19 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
19 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งการนำส่งหนังสือขอมติให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (แก้ไข Template)
18 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งการนำส่งหนังสือขอมติให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
17 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563