ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
14 พฤษภาคม 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่รายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการจัดส่งเอกสารแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
12 พฤษภาคม 2564
แจ้งการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยในรูปแบบของการลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
12 พฤษภาคม 2564
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเจนเมนท์ จำกัด
05 พฤษภาคม 2564
แจ้งมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
05 เมษายน 2564
การเผยแพร่หนังสือขอมติและเอกสารแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
16 มีนาคม 2564
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CPNREIT
15 มีนาคม 2564
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
01 มีนาคม 2564
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ CPNREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
24 กุมภาพันธ์ 2564
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป, ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม, ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของ GLANDRT (F53-5)
19 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)
19 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
19 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท