ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
09 ธันวาคม 2563
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
24 พฤศจิกายน 2563
แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวน
11 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2563
แจ้งการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยในรูปแบบของการลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
14 สิงหาคม 2563
แจ้งเลื่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และ/หรือเงินลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
14 สิงหาคม 2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
14 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
14 สิงหาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
25 พฤษภาคม 2563
สรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
22 พฤษภาคม 2563
การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
18 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข Template)