ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
04 พฤศจิกายน 2562
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท บนเว็บไซต์
22 ตุลาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข)
18 ตุลาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข)
18 ตุลาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข)
17 ตุลาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
27 สิงหาคม 2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ (กรรมการอิสระ)
13 สิงหาคม 2562
แจ้งการลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
13 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
13 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2562
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
08 สิงหาคม 2562
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
15 พฤษภาคม 2562
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
15 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)