ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
19 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
19 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
19 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
19 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งการนำส่งหนังสือขอมติให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (แก้ไข Template)
18 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งการนำส่งหนังสือขอมติให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
17 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
08 กุมภาพันธ์ 2564
ชี้แจงราคาเสนอขายสูงสุด และวิธีการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย
05 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมก่อนการเพิ่มทุนในรูปแบบของการลดทุน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
03 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบอำนาจให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมแทน
02 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตัวแทน ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายหน้า หรือตัวกลางอื่นใดซึ่งถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT หรือ GLANDRT เพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบัญชี เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
02 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเพิ่มทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท มีผลบังคับใช้ และแจ้งระยะเวลาการจองซื้อและสถานที่ยื่นใบจองซื้อ
27 มกราคม 2564
แจ้งข้อมูลอัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสูงสุด สำหรับการเพิ่มทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
14 ธันวาคม 2563
ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
14 ธันวาคม 2563
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CPNREIT