ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
17 พฤษภาคม 2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (แก้หัวข้อ)
09 พฤษภาคม 2565
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
09 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
09 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
09 พฤษภาคม 2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
09 พฤษภาคม 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2565
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบของเงินลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
05 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
21 เมษายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
31 มีนาคม 2565
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
18 มีนาคม 2565
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CPNREIT
17 มีนาคม 2565
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
28 กุมภาพันธ์ 2565
การออกหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2565
18 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
18 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564