ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
19 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อ (แก้ไข 1)
18 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อ (แก้ไข)
14 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
13 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อ
06 ธันวาคม 2562
ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
06 ธันวาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
22 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
13 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (Revised)
13 พฤศจิกายน 2562
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (แก้ไข)
12 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2562
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
12 พฤศจิกายน 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
08 พฤศจิกายน 2562
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท