อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
18.70 THB
20 พ.ค. 2565 04:35
+0.20(1.08%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.1343 THB
31 มี.ค. 2565
-0.0348 (-0.26%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q/2022
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660