การจ่ายเงินปันผล

CPNREIT

ปี งวดดำเนินงาน วันที่คณะกรรมการมีมติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่จ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายปันผล
เป็นเงินสด
(บาทต่อหน่วย)
2565 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 4 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565 2 ก.ย. 2565 0.2800
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 6 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 6 มิ.ย. 2565 0.1814
2564 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 16 ก.พ. 2565 1 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 0.0552
2563 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 13 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563 0.2707
2562 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 21 ก.พ. 2563 4 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563 0.4060
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 8 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2562 6 ธ.ค. 2562 0.4060
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 8 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562 6 ก.ย. 2562 0.4055
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 14 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562 11 มิ.ย. 2562 0.4055
2561 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 26 ก.พ. 2562 8 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562 0.4163
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 6 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 4 ธ.ค. 2561 0.4157
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 9 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 6 ก.ย. 2561 0.4055
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 10 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 6 มิ.ย. 2561 0.3795

CPNRF

ปี งวดดำเนินงาน วันที่คณะกรรมการมีมติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่จ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายปันผล
เป็นเงินสด
(บาทต่อหน่วย)
2560 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 31 ต.ค. 2560 09 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 0.2879
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 02 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 0.2683
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 03 พ.ค. 2560 12 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2560 0.2930
2559 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 24 ม.ค. 2560 02 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2560 0.2930
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 1 พ.ย. 2559 10 พ.ย. 2559 28 พ.ย. 2559 0.3100
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 26 ก.ค. 2559 4 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 0.2710
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 26 เม.ย. 2559 3 พ.ค. 2559 24 พ.ค. 2559 0.2788
2558 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 27 ม.ค. 2559 5 ก.พ. 2559 23 ก.พ. 2559 0.2305
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 27 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2558 0.2245
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 24 ก.ค. 2558 4 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 2558 0.2500
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 29 เม.ย. 2558 8 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 0.3031
2557 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 21 ม.ค. 2558 30 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558 0.3200
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 29 ต.ค. 2557 7 พ.ย. 2557 26 พ.ย. 2557 0.3230
16 เม.ย. - 30 มิ.ย. 29 ก.ค. 2557 6 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 0.2730
1 เม.ย. - 15 เม.ย. 25 มี.ค. 2557 11 เม.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 0.0500
16 ธ.ค. - 31 มี.ค. 25 มี.ค. 2557 11 เม.ย. 2557 7 พ.ค. 2557 0.3600
2556 1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 7 พ.ย. 2556 22 พ.ย. 2556 15 ม.ค. 2557 0.3000
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 18 ต.ค. 2556 29 ต.ค. 2556 15 พ.ย. 2556 0.3167
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 17 ก.ค. 2556 26 ก.ค. 2556 15 ส.ค. 2556 0.3167
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 26 เม.ย. 2556 3 พ.ค. 2556 22 พ.ค. 2556 0.2949
2555 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 18 ม.ค. 2556 29 ม.ค. 2556 14 ก.พ. 2556 0.2880
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 24 ต.ค. 2555 2 พ.ย. 2555 16 พ.ย. 2555 0.2863
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 1 ส.ค. 2555 10 ส.ค. 2555 31 ส.ค. 2555 0.2823
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 8 พ.ค. 2555 17 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555 0.2723
2554 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 14 ก.พ. 2555 21 ก.พ. 2555 13 มี.ค. 2555 0.2500
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 10 พ.ย. 2554 25 พ.ย. 2554 14 ธ.ค. 2554 0.2644
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 11 ส.ค. 2554 26 ส.ค. 2554 13 ก.ย. 2554 0.2569
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 12 พ.ค. 2554 26 พ.ค. 2554 15 มิ.ย. 2554 0.2517
2553 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 21 ก.พ. 2554 03 มี.ค. 2554 18 มี.ค. 2554 0.2547
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 10 พ.ย. 2553 25 พ.ย. 2553 14 ธ.ค. 2553 0.2478
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 10 ส.ค. 2553 26 ส.ค. 2553 13 ก.ย. 2553 0.2435
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 10 พ.ค. 2553 19 พ.ค. 2553 14 มิ.ย. 2553 0.2450
2552 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 18 ก.พ. 2553 2 มี.ค. 2553 15 มี.ค. 2553 0.1622
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 14 ต.ค. 2552 28 ต.ค. 2552 15 มิ.ย. 2552 0.3046
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 11 ส.ค. 2552 24 ส.ค. 2552 11 ก.ย. 2552 0.2239
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 15 พ.ค. 2552 26 พ.ค. 2552 15 มิ.ย. 2552 0.2294
2551 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 26 ก.พ. 2552 9 มี.ค. 2552 30 มี.ค. 2552 0.2159
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 14 พ.ย. 2551 26 พ.ย. 2551 16 ธ.ค. 2551 0.2238
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 14 ส.ค. 2551 26 ส.ค. 2551 15 ก.ย. 2551 0.2155
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 20 พ.ค. 2551 30 พ.ค. 2551 17 มิ.ย. 2551 0.2164
2550 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 4 มี.ค. 2551 13 มี.ค. 2551 31 มี.ค. 2551 0.2064
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 16 พ.ย. 2550 29 พ.ย. 2550 14 ธ.ค. 2550 0.2019
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 24 ส.ค. 2550 5 ก.ย. 2550 18 ก.ย. 2550 0.2103
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 22 พ.ค. 2550 5 มิ.ย. 2550 18 มิ.ย. 2550 0.2044
2549 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 27 ก.พ. 2550 12 มี.ค. 2550 30 มี.ค. 2550 0.1880
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2 พ.ย. 2549 15 พ.ย. 2549 6 ธ.ค. 2549 0.1988
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 16 ส.ค. 2549 25 ส.ค. 2549 13 ก.ย. 2549 0.2058
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 17 พ.ค. 2549 29 พ.ค. 2549 15 มิ.ย. 2549 0.1886
2548 11 ส.ค. - 31 ธ.ค. 14 ก.พ. 2549 23 ก.พ. 2549 6 มี.ค. 2549 0.2908