บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002443
วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชน 19 กรกฎาคม 2537
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,244,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,488,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โทรศัพท์ 0-2667-5555
โทรสาร 0-2664-5593
เว็บไซต์ www.centralpattana.co.th
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สามารถศึกษารายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือโครงสร้างองค์กรของเซ็นทรัลพัฒนา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปีของเซ็นทรัลพัฒนา ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th