เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ลักษณะการลงทุน

  1. สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คงเหลือประมาณ 27 ปี สิ้นสุดวันที่ 18 เมษายน 2590 ซึ่งได้แก่ พื้นที่ส่วนอาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ดังกล่าว (อาคาร A ชั้น 12, 14 ถึงชั้น 36 รวม 24 ชั้น และอาคาร B ชั้น 12, 14 ถึงชั้น 34 รวม 22 ชั้น) และพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ดังกล่าว (ส่วนฐานอาคารชั้น 4 ถึงชั้น 10)
  2. สิทธิการเช่าในงานระบบคงเหลือประมาณ 27 ปี สิ้นสุดวันที่ 18 เมษายน 2590 ซึ่งได้แก่ ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสื่อสาร และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับพื้นที่ของโครงการส่วนที่ CPNREIT เข้าลงทุน
  3. กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ ทั้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ ซึ่งตั้ง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายในพื้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ หรือบนพื้นผิวภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ และ/หรือบริเวณภายในพื้นที่เช่าของผู้เช่าพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นส่วนควบของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง