เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เนื้อที่รวม24-2-84 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (บางส่วน) จำนวน1 อาคาร และอาคารสำนักงานจำนวน 2 อาคาร (ทั้งอาคาร) รวมทั้งที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร(บางส่วน) นอกจากนี้ กองทรัสต์ CPNREIT ได้เช่างานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 5 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง