รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 ลำดับแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ
1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 661,697,175 25.77
2. สำนักงานประกันสังคม 127,525,500 4.97
3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด . 115,892,862 4.51
4. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 74,511,300 2.90
5. ธนาคาร ออมสิน 64,072,393 2.50
6. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 62,407,610 2.43
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 59,785,700 2.33
8. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 51,757,378 2.02
9. Deutsche Bank AG Singapore PWM 36,500,000 1.42
10. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 30,634,005 1.19