มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

CPNREIT
2565 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 มิ.ย. 2565 33,977,298,686.17 13.2308
31 มี.ค. 2565 33,729,545,986.71 13.1343
2564 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2564 33,818,784,096.13 13.1691
30 ก.ย. 2564 32,886,326,517.80 12.8060
30 มิ.ย. 2564 33,995,483,227.09 13.2379
31 มี.ค. 2564 34,408,795,141.31 13.3988
2563 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2563 28,043,980,973.93 12.6753
30 ก.ย. 2563 28,555,590,818.21 12.9066
30 มิ.ย. 2563 29,049,352,743.42 13.1297
31 มี.ค. 2563 29,603,836,518.22 13.3804
2562 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2562 29,701,187,572.53 13.4244
30 ก.ย. 2562 30,028,831,907.03 13.5725
30 มิ.ย. 2562 30,022,716,709.19 13.5697
31 มี.ค. 2562 30,007,328,313.77 13.5627
2561 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2561 29,995,210,680.91 13.5573
30 ก.ย. 2561 30,068,000,112.29 13.5902
29 มิ.ย. 2561 30,072,779,791.16 13.5924
30 มี.ค. 2561 29,657,472,571.24 13.4046
2560 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
29 ธ.ค. 2560 29,463,339,018.61 13.3169
CPNRF
2560 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ต.ค. 2560 29,653,462,340.57 13.4028
30 ก.ย. 2560 30,139,473,467.22 13.6225
31 ส.ค. 2560 29,857,886,006.57 13.4952
31 ก.ค. 2560 30,323,012,433.82 13.7054
30 มิ.ย. 2560 30,104,384,140.21 13.6066
31 พ.ค. 2560 29,336,855,861.04 13.2597
30 เม.ย. 2560 29,747,087,586.13 13.4451
31 มี.ค. 2560 29,521,286,923.37 13.3431
28 ก.พ. 2560 29,813,059,319.26 13.4749
31 ม.ค. 2560 29,577,339,866.10 13.3684
2559 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2559 29,992,611,509.90 13.5561
30 พ.ย. 2559 29,917,728,943.88 13.5222
31 ต.ค. 2559 30,408,190,791.20 13.7439
30 ก.ย. 2559 29,989,163,651.31 13.5545
31 ส.ค. 2559 29,788,417,027.47 13.4638
31 ก.ค. 2559 30,146,241,278.15 13.6255
30 มิ.ย. 2559 29,741,684,619.07 13.4427
31 พ.ค. 2559 29,521,145,781.78 13.3430
30 เม.ย. 2559 29,906,747,797.94 13.5173
31 มี.ค. 2559 29,517,623,405.74 13.3414
29 ก.พ. 2559 29,322,712,508.89 13.2533
31 ม.ค. 2559 29,607,165,998.40 13.3819
2558 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2558 29,242,216,295.75 13.2169
30 พ.ย. 2558 28,943,470,982.43 13.0819
31 ต.ค. 2558 29,273,155,783.65 13.2309
30 ก.ย. 2558 29,011,356,460.56 13.1126
31 ส.ค. 2558 28,514,827,782.42 12.8881
31 ก.ค. 2558 28,887,771,075.63 13.0567
30 มิ.ย. 2558 28,677,426,006.49 12.9616
31 พ.ค. 2558 28,363,623,557.87 12.8198
30 เม.ย. 2558 28,823,313,789.72 13.0276
31 มี.ค. 2558 28,615,808,895.05 12.9338
28 ก.พ. 2558 27,431,901,235.48 12.3987
31 ม.ค. 2558 27,908,371,941.76 12.6140
2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2557 27,690,195,219.78 12.5154
30 พ.ย. 2557 27,484,092,984.76 12.4223
31 ต.ค. 2557 27,975,692,007.77 12.6445
30 ก.ย. 2557 27,730,635,830.49 12.5337
31 ส.ค. 2557 27,373,141,939.34 12.3721
31 ก.ค. 2557 27,736,457,094.94 12.5363
30 มิ.ย. 2557 27,499,727,460.35 12.4293
31 พ.ค. 2557 27,163,408,807.28 12.2773
30 เม.ย. 2557 26,924,306,657.68 12.1693
31 มี.ค. 2557 18,677,776,134.83 11.4144
28 ก.พ. 2557 18,198,311,888.66 11.1214
31 ม.ค. 2557 18,009,110,121.91 11.0058
2556 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2556 17,826,565,627.93 10.8942
30 พ.ย. 2556 17,154,072,064.14 10.4832
31 ต.ค. 2556 17,987,838,043.47 10.9928
30 ก.ย. 2556 17,812,299,841.91 10.8855
31 ส.ค. 2556 17,421,459,658.34 10.6466
31 ก.ค. 2556 17,239,417,650.77 10.5354
30 มิ.ย. 2556 17,586,897,172.78 10.7477
31 พ.ค. 2556 17,131,340,277.49 10.4693
30 เม.ย. 2556 17,438,799,157.32 10.6572
31 มี.ค. 2556 17,301,508,806.85 10.5733
28 ก.พ. 2556 17,484,435,941.57 10.6851
31 ม.ค. 2556 17,783,811,608.09 10.8681
2555 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2555 17,616,815,458.38 10.7660
30 พ.ย. 2555 17,278,365,688.22 10.5592
31 ต.ค. 2555 17,577,818,738.69 10.7422
30 ก.ย. 2555 17,408,861,477.25 10.6389
31 ส.ค. 2555 17,025,242,047.75 10.4045
31 ก.ค. 2555 17,319,668,699.84 10.5844
30 มิ.ย. 2555 17,172,416,415.92 10.4944
31 พ.ค. 2555 16,996,358,626.83 10.3869
30 เม.ย. 2555 17,290,518,028.17 10.5666
31 มี.ค. 2555 17,134,546,955.28 10.4713
29 ก.พ. 2555 16,927,647,628.61 10.3449
31 ม.ค. 2555 17,176,635,313.53 10.4970
2554 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2554 17,018,915,487.45 10.4006
30 พ.ย. 2554 16,842,225,936.73 10.2927
31 ต.ค. 2554 17,162,770,664.80 10.4886
30 ก.ย. 2554 17,004,970,261.75 10.3921
31 ส.ค. 2554 16,708,427,848.61 10.2109
31 ก.ค. 2554 16,979,840,849.89 10.3768
30 มิ.ย. 2554 16,835,560,936.17 10.2886
31 พ.ค. 2554 16,696,228,736.72 10.2034
30 เม.ย. 2554 16,951,855,644.20 10.3597
31 มี.ค. 2554 16,810,469,685.22 10.2733
28 ก.พ. 2554 17,077,080,784.16 10.4362
31 ม.ค. 2554 16,942,411,558.38 10.3539
2553 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2553 16,808,586,370.13 10.2721
30 พ.ย. 2553 16,608,060,614.62 10.1496
31 ต.ค. 2553 16,884,314,141.76 10.3184
30 ก.ย. 2553 16,750,926,608.55 10.236
31 ส.ค. 2553 16,616,000,526.76 10.1544
31 ก.ค. 2553 16,874,911,093.12 10.3126
30 มิ.ย. 2553 16,743,861,941.16 10.2325
31 พ.ค. 2553 16,606,193,762.40 10.1484
30 เม.ย. 2553 16,866,358,531.42 10.3074
31 มี.ค. 2553 16,727,094,357.87 10.2223
28 ก.พ. 2553 16,851,855,851.99 10.2985
31 ม.ค. 2553 16,712,436,678.42 10.2133
2552 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2552 16,569,860,784.49 10.1262
30 พ.ย. 2552 16,095,805,169.16 9.8365
31 ต.ค. 2552 11,451,050,404.22 10.4911
30 ก.ย. 2552 11,365,745,995.91 10.4129
31 ส.ค. 2552 11,276,251,367.19 10.3309
31 ก.ค. 2552 11,431,781,969.87 10.4734
30 มิ.ย. 2552 11,353,990,054.30 10.4021
31 พ.ค. 2552 11,267,191,210.86 10.3226
30 เม.ย. 2552 11,430,770,462.03 10.4725
31 มี.ค. 2552 11,353,555,686.47 10.4017
28 ก.พ. 2552 11,508,973,953.23 10.5441
31 ม.ค. 2552 11,423,435,790.64 10.4658
2551 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2551 11,332,142,598.48 10.3821
30 พ.ย. 2551 11,380,936,176.69 10.4268
31 ต.ค. 2551 11,291,204,104.47 10.3446
30 ก.ย. 2551 11,208,310,876.25 10.2687
31 ส.ค. 2551 11,118,888,202.09 10.1868
31 ก.ค. 2551 11,263,799,468.45 10.3195
30 มิ.ย. 2551 11,191,846,972.74 10.2536
31 พ.ค. 2551 11,350,066,684.49 10.3986
30 เม.ย. 2551 11,273,140,161.00 10.3281
31 มี.ค. 2551 11,196,601,591.26 10.2580
29 ก.พ. 2551 11,342,346,896.28 10.3915
31 ม.ค. 2551 11,265,866,296.16 10.3214
2550 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2550 11,187,294,925.02 10.2494
30 พ.ย. 2550 11,216,472,725.17 10.2762
31 ต.ค. 2550 11,142,309,708.17 10.2082
30 ก.ย. 2550 11,086,023,083.35 10.1566
31 ส.ค. 2550 11,239,142,558.71 10.2969
31 ก.ค. 2550 11,172,388,556.41 10.2358
29 มิ.ย. 2550 11,103,584,612.99 10.1727
31 พ.ค. 2550 11,253,627,172.59 10.3102
30 เม.ย. 2550 11,181,211,182.28 10.2438
31 มี.ค. 2550 11,113,541,433.29 10.1819
28 ก.พ. 2550 11,248,740,475.14 10.3057
31 ม.ค. 2550 11,179,012,887.48 10.2418
2549 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
29 ธ.ค. 2549 11,107,895,480.58 10.1767
30 พ.ย. 2549 10,988,763,668.49 10.0675
31 ต.ค. 2549 11,134,369,558.16 10.2009
30 ก.ย. 2549 11,064,105,838.69 10.1366
31 ส.ค. 2549 10,989,751,627.03 10.0684
31 ก.ค. 2549 11,141,200,793.86 10.2072
30 มิ.ย. 2549 11,071,522,416.66 10.1434
31 พ.ค. 2549 11,198,313,513.03 10.2595
28 เม.ย. 2549 11,123,670,807.13 10.1911
31 มี.ค. 2549 11,053,334,350.73 10.1267
28 ก.พ. 2549 10,988,715,478.47 10.0675
31 ม.ค. 2549 11,236,595,731.35 10.2946
2548 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 ธ.ค. 2548 11,167,494,858.06 10.2313
30 พ.ย. 2548 11,162,421,906.51 10.2266
31 ต.ค. 2548 11,092,551,898.38 10.1626
30 ก.ย. 2548 11,023,925,031.61 10.0997
31 ส.ค. 2548 10,952,163,811.57 10.0340