คณะผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana - Champaign
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2549 - 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2549 ผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับควบคุม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2551 - 2560 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2539 - 2550 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2560 - 2561 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การเงินและรายงานทางการเงิน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2552 - 2558 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด