เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
122,991 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
37,405 ตร.ม.
พื้นที่ให้เช่า
96.80%
อัตราการเช่า (1)

ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที่จอดรถยนต์ภายในอาคารรวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เนื้อที่รวม 32-3-56.9 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จำนวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จำนวน 1 อาคาร รวมทั้งที่จอดรถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื้นที่อาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน) นอกจากนี้ กองทรัสต์ CPNREIT ได้เช่างานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 25 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2587) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง