เซ็นทรัล พระราม 3

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
169,740 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
36,477 ตร.ม.
พื้นที่ให้เช่า
95.80%
อัตราการเช่า (1)

ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าที่ดินเนื้อที่รวม 12-2-44.6 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) และพื้นที่จอดรถภายในอาคาร (ทั้งหมด) เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 16 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี เนื่องจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ได้ชำระค่าเช่าและเงินมัดจำตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าครั้งเดียวเต็มจำนวน รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง