เซ็นทรัล พระราม 2

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
251,182 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
82,961 ตร.ม.
พื้นที่ให้เช่า
94.10%
อัตราการเช่า (1)

ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เนื้อที่รวม 53-2-38.4 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 6 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง