ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี :
15 พฤษภาคม 2562
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
15 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
15 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2562
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
09 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
24 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
23 เมษายน 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
26 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
26 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดทรัพย์สิน
21 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
08 กุมภาพันธ์ 2562
การออกหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2562