สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

นายชาลี มาดาน
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์

ปี 2560 ถือเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (กองทรัสต์ CPNREIT) เนื่องจากกองทรัสต์ CPNREIT ประสบความสำเร็จในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (กองทุน CPNRF) มาเป็นกองทรัสต์พร้อมกับการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใหม่โดยถือเป็นกองทรัสต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

จากการแปลงสภาพส่งผลให้กองทรัสต์มีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการที่สามารถลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ ซึ่งในการ ลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้กองทรัสต์ได้ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา มูลค่าสุทธิ 11,908 ล้านบาท โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ มีอัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งจะส่งผลให้โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอได้ในระยะยาว และช่วยลดความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการที่กองทรัสต์มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ การที่กองทรัสต์มีเพดานในการกู้ยืมเงินที่สูงขึ้นกว่ากองทุนรวมทำให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดโครงสร้างเงินทุนที่มีประสิทธิภาพโดยใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินที่ถูกกว่าเงินทุนจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

สำหรับทรัพย์สินเดิมที่กองทรัสต์รับโอนมาจากกองทุน CPNRF นั้นมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจโดยส่วนใหญ่อัตราการเช่าปรับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจาก ไตรมาส 3 ของปี 2650 ยกเว้นโครงการ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที่อัตราการเช่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปรับเพิ่มสูงขึ้น 19% จากสิ้นไตรมาส 3 เนื่องจากศูนย์การค้าได้ทยอยเปิดพื้นที่ให้บริการหลังการปรับปรุงครั้งใหญ่ ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงครั้งใหญ่นี้จะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2561

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและทำให้การแปลงสภาพจากกองทุนรวมมาเป็นกองทรัสต์และลงทุนเพิ่มเติมประสบความสำเร็จด้วยดี บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะบริหารกองทรัสต์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วย และสร้างการเติบโตในอนาคตให้แก่กองทรัสต์เพื่อให้สมตามเจตนารมย์ในการแปลงสภาพ