สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

นายชาลี มาดาน
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์

ในปี 2561 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (กองทรัสต์ CPNREIT) ได้ดำเนินการครบหนึ่งปีเต็ม มีรายได้เติบโตถึงร้อยละ 39.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมถึงผลประกอบการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที่เปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบภายหลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยเป็นการปรับโฉมใหม่ เปิดโซนใหม่ และเพิ่มพื้นที่ร้านค้า ตามแนวคิดศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) ที่เป็นกลยุทธ์หลักที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ให้ความสำคัญมาตลอด ซึ่งความสำเร็จข้างต้นสะท้อนให้เห็นผ่านอัตราการเช่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 อย่างมี นัยสำคัญ

นอกจากนั้น กองทรัสต์ CPNREIT ยังประสบความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ ‘AA’ และ แนวโน้ม ‘คงที่’ อีกทั้งได้รับรางวัล “Deal of the Year” ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ที่จัดโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะบริหารกองทรัสต์ CPNREIT โดยดำเนินงานภายใต้นโยบายธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป