สารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

นางอวยพร ฟูตระกูล
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์

การดําเนินธุรกิจในปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRE) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 และแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งธุรกิจ การขายสินค้าและบริการ ร้านอาหาร การท่องเที่ยวและโรงแรม การศึกษา การทํางาน พฤติกรรมการ จับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ที่ต้องคํานึงถึงสุขอนามัยมากขึ้น การให้บริการต่าง บ ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อบริหารจัดการ ทรัพย์สินของ CPNREIT ให้สามารถจัดหาประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยระหว่างที่ปิดให้บริการศูนย์การค้าและโรงแรมเป็นการชั่วคราวตามที ภาครัฐกําหนด ได้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือร้านค้าที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้ส่วนลดค่าเช่า หรือยกเว้นค่าเช่า และได้เร่งการปรับปรุงโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้เร็วขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน จนแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้ดําเนิน มาตรการลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายการดําเนินงานต่าง ๆ อย่างรัดกุม เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิด ขึ้นต่อรายได้และความสามารถในการทํากําไรของ CPNREIT โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้ให้ความสําคัญ ในการรักษากระแสเงินสดและเตรียมความพร้อมด้านสภาพคล่องเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจท่ามกลาง สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้และสร้างการเติบโตของ CPNREIT ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 โดยใน เดือนมีนาคม 2553 ได้ลงทุนเพิ่มเติมในอาคารสํานักงาน 2 แห่ง คือ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ โดยการรับโอนสิทธิการเช่าจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์ (GLANDRT) และจดทะเบียนสิทธิการเข้าโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ระยะเวลาประมาณ 30 ปี ซึ่งจะชําระค่าเข่าในปี 2568 อย่างไรก็ดี CPNREIT ได้เลื่อน การลงทุนในทรัพย์สินส่วนที่เหลือออกไปเนื่องจากภาวะตลาดหุ้นผันผวนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ COM/ID-19

ในช่วงปลายปี 2563 เมื่อสภาวะการลงทุนในตลาดทุนมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้น CPNREIT ได้เดินหน้าลงทุน ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ คือ เซ็นทรัล มารีนา และเซ็นทรัล ลําปาง โดยการออกและเสนอ ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและได้รับโอนทรัพย์สินดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สําหรับ การลงทุนในโคงการเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี และโครงการเซ็นทรัล อุบลราชธานี ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการลงทุนเมื่อสภาวะการลงทุนในตลาดทุนเอื้ออํานวยต่อการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อให้การลงทุนครบถ้วนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2552

ผู้จัดการกองทรัสต์ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุน มาโดยตลอด และมีความตั้งใจที่จะบริหาร CPNREIT ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทน ที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป ด้วยการดําเนินงานภายใต้นโยบายธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล กิจการที่ดี