บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND”)
ที่ตั้งของบริษัท 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0107538000118
วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชน 3 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 6,535,484,202 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,499,829,661 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,499,829,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2246-2323
หมายเลขโทรสาร 0-2247-1082
เว็บไซต์ www.grandcanalland.com
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สามารถศึกษารายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือโครงสร้างองค์กรของ GLAND และสเตอร์ลิง และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปีของ GLAND ที่เว็บไซต์ www.grandcanalland.com

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)

ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)
ที่ตั้งของบริษัท 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0105539047078
วันที่จดทะเบียนบริษัทมหาชน 22 เมษายน 2539
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-2301-4
หมายเลขโทรสาร 0-2354-2300