รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 ลำดับแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ
1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 661,697,175 25.77
2. บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จำกัด 115,892,862 4.51
3. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 76,949,200 3.00
4. ธนาคาร ออมสิน 72,835,943 2.84
5. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 70,622,610 2.75
6. สำนักงานประกันสังคม 65,371,800 2.55
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 52,924,700 2.06
8. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 40,944,178 1.59
9. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 32,224,741 1.25
10. DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM 30,000,000 1.17