รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 ลำดับแรก ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ
1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 590,521,686 26.69
2. ธนาคาร ออมสิน 68,004,833 3.07
3. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 66,373,500 3.00
4. MRS.ARUNEE CHAN 41,145,800 1.86
5. AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 39,378,802 1.78
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 37,367,952 1.69
7. HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST
SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA
FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU
33,261,756 1.50
8. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 32,872,700 1.49
9. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 32,406,300 1.46
10. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,099,500 1.04