อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
20.60 THB
01 ธ.ค. 2564 12:28
-(-%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
12.8060 THB
30 ก.ย. 2564
-0.4319 (-3.26%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
Analyst Meeting 3Q21
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660