การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เลือกปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะ ก.
ดาวน์โหลด
  • หนังสือมอบฉันทะ ข.
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด