การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เลือกปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือ หน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR-Code ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR-Code ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์การลงมติ การส่งข้อซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางการชี้แจงข้อซักถาม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบหนังสือการลงมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบนำส่งข้อซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด