หนังสือชี้ชวน / เอกสารจองซื้อ

เอกสารจองซื้อหน่วยทรัสต์ CPNREIT (สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT)

ขนาดไฟล์ : 2.42 MB

เอกสารจองซื้อหน่วยทรัสต์ CPNREIT (สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT)

ขนาดไฟล์ : 2.42 MB

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุน (CPNREIT)

ขนาดไฟล์ : 53.43 MB

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ (CPNREIT)

ขนาดไฟล์ : 32.45 MB

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ (CPNREIT)

ขนาดไฟล์ : 17.02 MB

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ (CPNRF)

ขนาดไฟล์ : 11.67 MB

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ (CPNRF)

ขนาดไฟล์ : 8.95 MB

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ (CPNRF)

ขนาดไฟล์ : 9.19 MB

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (CPNRF)

ขนาดไฟล์ : 10.65 MB

เอกสารนำเสนอ (CPNRF)

ขนาดไฟล์ : 1.75 MB

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2556 (CPNRF)

ขนาดไฟล์ : 4.3 MB

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (CPNRF)

ขนาดไฟล์ : 2.17 MB

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (CPNRF)

ขนาดไฟล์ : 4.67 MB

เอกสารโฆษณาเสนอขายหน่วยลงทุน (CPNRF)

ขนาดไฟล์ : 1.06 MB

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (CPNRF)

ขนาดไฟล์ : 2.38 MB