ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

ติดต่อ

ชั้น 31 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนน พระรามที่1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพ 10330

+66 (0) 2-667-5555 ต่อ 1660

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ir_cpnreit@centralpattana.co.th

ฝ่ายกรรมการอิสระ : idcpnreit@centralpattana.co.th

ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย : Compliancecpnreit@centralpattana.co.th