โครงสร้างกองทรัสต์

หมายเหตุ:

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560