อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
35.00 THB
19 ก.พ. 2563 12:13
-0.50(-1.41%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.4244 THB
31 ธ.ค. 2562
-0.1481 (-1.09%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
ดูเพิ่มเติม

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18 ก.พ. 2563
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อ (แก้ไข)
14 ก.พ. 2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
13 ก.พ. 2563
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อ
06 ธ.ค. 2562
ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
06 ธ.ค. 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660