อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
24.90 THB
25 ก.ย. 2563 04:39
-(-%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.1297 THB
30 มิ.ย. 2563
-0.2507 (-1.87%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
ดูเพิ่มเติม

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660