อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
26.75 THB
15 ก.พ. 2562 04:38
+0.25(0.94%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.5902 THB
30 ก.ย. 2561
-0.0022 (-0.02%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
ดูเพิ่มเติม

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

08 ก.พ. 2562
การออกหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2562
25 ม.ค. 2562
ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
19 ธ.ค. 2561
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
12 ธ.ค. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติให้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด ขยายระยะเวลาการแจ้งเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาเช่าอาคารของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
14 พ.ย. 2561
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660