อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
23.80 THB
09 เม.ย. 2563 04:39
+0.10(0.42%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.4244 THB
31 ธ.ค. 2562
-0.1481 (-1.09%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
ดูเพิ่มเติม

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

31 มี.ค. 2563
แจ้งการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
31 มี.ค. 2563
แจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท และการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี
27 มี.ค. 2563
แนวทางการการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19
23 มี.ค. 2563
แจ้งการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวของศูนย์การค้าบางแห่งภายใต้การบริหารของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
13 มี.ค. 2563
แจ้งเลื่อนระยะเวลาการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (แก้ไข Template)

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660