อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
37.00 THB
18 ต.ค. 2562 04:40
+0.25(0.68%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.5697 THB
30 มิ.ย. 2562
+0.0070 (0.05%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
ดูเพิ่มเติม

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18 ต.ค. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข)
18 ต.ค. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข)
17 ต.ค. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
27 ส.ค. 2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ (กรรมการอิสระ)
13 ส.ค. 2562
แจ้งการลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660